chimney

แปลว่า


n ปล่อง
ความหมายเหมือนกับ: smokestack , fireplace
คำที่เกี่ยวข้อง: ปล่องไฟ , ปล่องควัน

รูปภาพ


chimney ปล่องปล่อง

หมวดคำ