children

แปลว่า


n คำพหูพจน์ของคำว่า child

ตัวอย่างประโยค


I have three children. ฉันมีลูก 3 คน
Get the children out of the plaza. เอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
Violence and fighting should not be watched by children. เด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
I won't let any of the children out alone. ฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
I have to be with my children. ฉันต้องอยู่กับลูกๆ ของฉัน