atop

แปลว่า


prep บนยอด
ความหมายเหมือนกับ: on the top of
adv บนยอด
ความหมายเหมือนกับ: on the top , at the top

คำที่มี "atop" ในคำ


onomatopoeia n การสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ

onomatopoeic adj เกี่ยวกับการสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top