athletic

แปลว่า


adj ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา
ความหมายเหมือนกับ: fit , muscular , strong
คำที่เกี่ยวข้อง: แข็งแรง
adj ในด้านกีฬา