academic

แปลว่า


adj ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ
ความหมายเหมือนกับ: schoraly , scholastic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคงแก่เรียน
adj ด้านวิชาการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทางวิชาการ
adj ในทางทฤษฎี
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
n อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
adv ด้านวิชาการ