คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฐ" จำนวน 35 คำ


ฐาน n base
ฐาน conj because of
ฐาน n position
ฐาน n standard
ฐานกรณ์ n alveolar ridge
ฐานกลีบบัว n lotus flower shaped base
ฐานข้อมูล n database
ฐานข้อมูลร่วม n integral database
ฐานความรู้ n knowledge base
ฐานทัพ n military base
ฐานทัพอากาศ n air base
ฐานทัพเรือ n naval base
ฐานปัทม์ n lotus-flower-shaped pedestal for a Buddhist image
ฐานราก n foundation
ฐานสิงห์ n lion shaped pedestal
ฐานออกเสียง n place of articulation
ฐานะ n status
ฐานันดร n rank of nobility
ฐานันดรที่สี่ n fourth estate
ฐานันดรศักดิ์ n rank of nobility
ฐานานุกรม n ecclesiastical orders
ฐานานุรูป adj status
ฐานเชิงบาตร n lotus flower shaped base
ฐานเท้าสิงห์ n lion shaped pedestal
ฐิติ n livelihood
ฐิติ n regulation
ฐิติ n stop
ฐิติ n location
ฐิติ n certainty
ฐิติ n stability
ฐิติ n certainty
ฐิติ n location
ฐิติ n regulation
ฐิติ n stability
ฐิติ n stop


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top