ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zebra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zebra*, -zebra-

zebra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zebra (n.) ม้าลาย
zebra crossing (n.) ทางม้าลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
zebra(ซี'บระ) n. ม้าลาย, See also: zebraic adj. zebrine adj. pl. zebra,zebras
zebra crossingn. ทางม้าลาย
zebrass(ซี'แบรส) n. ลูกม้าลาย,ลูกลา
English-Thai: Nontri Dictionary
zebra(n) ม้าลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
zebra crossingทางม้าลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม้าลาย (n.) zebra
ม้าลาย (n.) zebra Syn. ทางม้าลาย
ม้าลาย (n.) zebra
ม้าลาย (n.) zebra crossing See also: pedestrian crossing, crosswalk Syn. ทางม้าลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the Zebra is in the zone, leave him alone.แล้วก็เมื่อไรที่ม้าลายอยู่ในที่ของเขา ให้อยู่ห่างจากเขาซะ
Check out the Zebra take a cannon, that's right!ดูที่ม้าลายนั่นสิ ที่ปืนใหญ่ เจ๋งจริงๆ!
In my house, Zebra Drive.บ้านฉันมีม้าลายไว้ขี่
And make it out to Ice Station Zebra Associates.หรือว่าจะจ่ายสาขาตรงหัวมุมถนนข้ามไฟแดง
What is Ice Station Zebra Associates?สำนักงานสากกระเบือยันเรือรบ คืออะไรงั้นเหรอ
So what do you think... neon tetras or zebra fish?งั้นคุณคิดว่าจะเป็นปลานีออน หรือปลาม้าลายดีล่ะ?
In the wild, when the lion brings back the zebra he just killed the cubs don't get to say, "Oh, we don't like zebra.ในป่า ตอนสิงโต เอาม้าลายที่เพิ่งฆ่า.. ..ลูกมันไม่เคยบอก "ยี๋ ฉันไม่ชอบม้าลาย..
Both the zebra and the sailor... broke their leg.ทั้งม้าลายและกะลาสีเรือ ขาหักเหมือนกัน
And a hyena killed the zebra and the orang utan.และไฮยีน่าฆ่าม้าลาย \ และลิงอุรังอุตัง
One night, I wrote my name on my mother's bag in attempt to salvage it, and now here I was, holding a zebra and watching my purse be photographed for "Interview" magazine.คืนนั้น ฉันเขียนชื่อตัวเอง ลงบนกระเป๋าของแม่ เพียงแค่พยายามจะให้มันใช้ได้อีกครั้ง แต่ตอนนี้ ดูฉันสิ กำลังล่ามม้าลาย
Zebra Drive? Not bad.ม้าลายไว้ขี่งั้นเหรอ ไม่เลวเลย
Look, Daddy, these are the zebras and these are the lions.ดูซิพ่อนี่ม้าลาย แล้วนี่ก็สิงโต

zebra ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes
奇蹄类[jī tí lèi, ㄐㄧ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, 奇蹄类 / 奇蹄類] Perissodactyla (odd-toed ungulates, such as horses, zebras etc)
斑马[bān mǎ, ㄅㄢ ㄇㄚˇ, 斑马 / 斑馬] zebra
斑马鱼[bān mǎ yú, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄩˊ, 斑马鱼 / 斑馬魚] zebrafish

zebra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby
グレービー縞馬;グレービー斑馬[グレービーしまうま;グレービーシマウマ, gure-bi-shimauma ; gure-bi-shimauma] (n) (uk) (See グレビー縞馬) Grevy's zebra (Equus grevyi)
グレビー縞馬[グレビーしまうま;グレビーシマウマ, gurebi-shimauma ; gurebi-shimauma] (n) Grevy's zebra (Equus grevyi)
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific)
ゼブラ;ズィーブラ[, zebura ; zui-bura] (n) zebra
ゼブラゾーン[, zeburazo-n] (n) zebra crossing; zebra zone
トラフザメ[, torafuzame] (n) zebra shark (Stegostoma fasciatum, a type of Indo-West Pacific carpet shark)
山縞馬;山斑馬[やましまうま;ヤマシマウマ, yamashimauma ; yamashimauma] (n) (uk) mountain zebra (Equus zebra)
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass
錦華鳥;錦花鳥[きんかちょう;キンカチョウ, kinkachou ; kinkachou] (n) (uk) zebra finch (Taeniopygia guttata)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang)
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga)
ゴマハギ[, gomahagi] (n) twotone tang (Zebrasoma scopas, species of Indo-Pacific tang)
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ゼブラフィッシュ[, zeburafisshu] (n) zebrafish (Danio rerio)
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique)
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ロングノーズ・サージョンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッシュ;ロングノーズ・サージャンフィッシュ;ロングノーズサージャンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッ[, ronguno-zu . sa-jonfisshu ; ronguno-zusa-jonfisshu ; ronguno-zu . sa-janfisshu ; ro] (n) longnose surgeonfish (Zebrasoma rostratum, species of Eastern Central Pacific tang)

zebra ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้าม้าลาย [n. exp.] (khlā mālāi) EN: Zebra plant FR:
ม้าลาย[n.] (mālāi) EN: zebra FR: zèbre [m]
ม้าลายเบอร์เซลล์[n. exp.] (mālāi Boēch) EN: Burchell's zebra FR:
นกเขาชวา[n. exp.] (nokkhao Cha) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
นกเขาเล็ก[n. exp.] (nokkhao lek) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
ผีเสื้อฟ้าลาย[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Zebra Blue ; Plumbago Blue FR:
ผีเสื้อม้าลายลายจุด[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Spotted Zebra FR:
ผีเสื้อม้าลายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Lesser Zebra FR:
ผีเสื้อม้าลายใหญ่[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Great Zebra FR:
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ปลาม้าลาย[n.] (plā mālāi) EN: zebrafish FR:
ปลาม้าลายสีทอง[n. exp.] (plā mālāi s) EN: golden zebrafish FR:

zebra ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zebra-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus melanospilos) [zool.]swallowtail angel; zebra angel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zebra
Back to top