ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-zebra-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น zebra, *zebra*,

-zebra- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the Zebra is in the zone, leave him alone.แล้วก็เมื่อไรที่ม้าลายอยู่ในที่ของเขา ให้อยู่ห่างจากเขาซะ
Check out the Zebra take a cannon, that's right!ดูที่ม้าลายนั่นสิ ที่ปืนใหญ่ เจ๋งจริงๆ!
In my house, Zebra Drive.บ้านฉันมีม้าลายไว้ขี่
And make it out to Ice Station Zebra Associates.หรือว่าจะจ่ายสาขาตรงหัวมุมถนนข้ามไฟแดง
What is Ice Station Zebra Associates?สำนักงานสากกระเบือยันเรือรบ คืออะไรงั้นเหรอ
So what do you think... neon tetras or zebra fish?งั้นคุณคิดว่าจะเป็นปลานีออน หรือปลาม้าลายดีล่ะ?
In the wild, when the lion brings back the zebra he just killed the cubs don't get to say, "Oh, we don't like zebra.ในป่า ตอนสิงโต เอาม้าลายที่เพิ่งฆ่า.. ..ลูกมันไม่เคยบอก "ยี๋ ฉันไม่ชอบม้าลาย..
Both the zebra and the sailor... broke their leg.ทั้งม้าลายและกะลาสีเรือ ขาหักเหมือนกัน
And a hyena killed the zebra and the orang utan.และไฮยีน่าฆ่าม้าลาย \ และลิงอุรังอุตัง
One night, I wrote my name on my mother's bag in attempt to salvage it, and now here I was, holding a zebra and watching my purse be photographed for "Interview" magazine.คืนนั้น ฉันเขียนชื่อตัวเอง ลงบนกระเป๋าของแม่ เพียงแค่พยายามจะให้มันใช้ได้อีกครั้ง แต่ตอนนี้ ดูฉันสิ กำลังล่ามม้าลาย

-zebra- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes

-zebra- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby
グレービー縞馬;グレービー斑馬[グレービーしまうま;グレービーシマウマ, gure-bi-shimauma ; gure-bi-shimauma] (n) (uk) (See グレビー縞馬) Grevy's zebra (Equus grevyi)
グレビー縞馬[グレビーしまうま;グレビーシマウマ, gurebi-shimauma ; gurebi-shimauma] (n) Grevy's zebra (Equus grevyi)
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific)
ゼブラ;ズィーブラ[, zebura ; zui-bura] (n) zebra
ゼブラゾーン[, zeburazo-n] (n) zebra crossing; zebra zone
トラフザメ[, torafuzame] (n) zebra shark (Stegostoma fasciatum, a type of Indo-West Pacific carpet shark)
山縞馬;山斑馬[やましまうま;ヤマシマウマ, yamashimauma ; yamashimauma] (n) (uk) mountain zebra (Equus zebra)
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass
錦華鳥;錦花鳥[きんかちょう;キンカチョウ, kinkachou ; kinkachou] (n) (uk) zebra finch (Taeniopygia guttata)

-zebra- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้าม้าลาย [n. exp.] (khlā mālāi) EN: Zebra plant FR:
ม้าลาย[n.] (mālāi) EN: zebra FR: zèbre [m]
ม้าลายเบอร์เซลล์[n. exp.] (mālāi Boēch) EN: Burchell's zebra FR:
นกเขาชวา[n. exp.] (nokkhao Cha) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
นกเขาเล็ก[n. exp.] (nokkhao lek) EN: Zebra Dove ; Barred Ground Dove ; Geopelia striata FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f] ; Geopelia striata
ผีเสื้อฟ้าลาย[n. exp.] (phīseūa fā ) EN: Zebra Blue ; Plumbago Blue FR:
ผีเสื้อม้าลายลายจุด[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Spotted Zebra FR:
ผีเสื้อม้าลายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Lesser Zebra FR:
ผีเสื้อม้าลายใหญ่[n. exp.] (phīseūa māl) EN: Great Zebra FR:
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

-zebra- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zebra-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus melanospilos) [zool.]swallowtail angel; zebra angel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -zebra-
Back to top