ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

witlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *witlessness*, -witlessness-

witlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witlessness (n.) ความขาดสติปัญญา See also: ความโง่ Syn. stupidity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า witlessness
Back to top