ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheelsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheelsman*, -wheelsman-

wheelsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheelsman (n.) คนขับเรือ Syn. helmsman, steersman
English-Thai: HOPE Dictionary
wheelsman(วีลสฺ'เมิน) n. คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนที่ขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์ , pl.wheelsmen, Syn. wheelman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheelsman
Back to top