ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk-up*, -walk-up-

walk-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk-up (n.) อาคารหลายชั้นที่ไม่มีลิฟต์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. apartment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Michael's threatening to put the beach house on the market if I don't release my claim on the West Side walk-up.ไมเคิลขู่ว่าจะประกาศขายบ้านพักชายทะเล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk-up
Back to top