ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volt*, -volt-

volt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volt (n.) โวลต์ See also: หน่วยแรงดันไฟฟ้า
volt (n.) การเดินวนวงกลมของม้าเพื่อการแสดงหรือการแข่งขัน See also: ท่าการเดินของม้ารอบจุดกลางโดยเอาด้านข้างเดินคล้ายเข็มนาฬิกา
volt out (phrv.) ทำให้แพ้ด้วยคะแนนเสียง
voltage (n.) แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic (adj.) เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้
voltaic battery (n.) แบตเตอรี่ไฟฟ้า See also: ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน
voltaic cell (n.) เซลล์ที่ทำด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน Syn. primary cell, galvanic cell
voltaism (n.) ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
voltameter (n.) เครื่องมือวัดความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด
voltmeter (n.) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
volt(โวลทฺ) n. โวลต์
voltage(โวล'ทิจฺ) n. แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักยะที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic(วอลเท'อิค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery
voltaic celln. เซลล์ที่ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
volt(n) หน่วยแรงไฟฟ้า
voltage(n) แรงไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงดัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
voltโวลต์, หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด บนตัวนำที่มีกระแสขนาด 1 แอมแปร์ผ่าน ทำให้เกิดกำลัง 1 วัตต์ระหว่าง 2 จุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Voltmeterโวลต์มิเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โวลต์ (clas.) volt
ความต่างศักย์ (n.) voltage
กบฏ (v.) revolt See also: rebel Syn. ทรยศ
ไฟฟ้าแรงสูง (n.) high voltage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All things are gonna run at 12 Volt DC.และทั้งหมดต้อง ทำงานด้วยกระแสไฟตรง 12 โวลต์
It's not like a volt and a half more than we're putting in.มันไม่ใช่ว่าไฟมากกว่าที่ป้อนเข้าไปโวลต์ครึ่งสักหน่อย
1200 volt power surge will just set off the other alarms.1200 โวลต์ อาจจะทำให้สัญญาณเตือนเกิดขึ้น
1200 volt power surge will just set off the other alarms.ไฟ 1200 โวลต์กระชาก ก็จะทำให้สัญญาณเตือนภัยดัง
We cracked the peta-electron volt barrier.เราทำลาย สิ่งกีดขวางพลังงานไฟฟ้า
And the volt meter is ready to go.และโวลท์มิเตอร์พร้อมแล้ว
Burn marks were found on the victims that were consistent with injuries one would sustain from a three-million volt stun gun.รอยไหม้ที่พบบนตัวเหยื่อ สอดคล้องกับร่องรอย บาดเจ็บที่เกิดมาจาก ปืนช็อตไฟฟ้าขนาด 3 ล้านโวลต์
Voltage! Voltage... up, up...แรงดันไฟฟ้า แรงดันขึ้นขึ้น
Wrong voltage.นั่นคือสิ่งที่ฉันสุนัขจิ้งจอก
The voltage, up, up, up!แรงดันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม
Voltaire may have had me pegged, right?โวลเทร์น่าจะเป็นคนที่พูดอะไรถูกต้อง

volt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
吉电子伏[jí diàn zǐ fú, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 吉电子伏 / 吉電子伏] giga electron volt GeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-10 Joules)
兆电子伏[zhào diàn zǐ fú, ㄓㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 兆电子伏 / 兆電子伏] mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules)
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
电子伏特[diàn zǐ fú tè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, 电子伏特 / 電子伏特] electronvolt (eV)
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
农民起义[nóng mín qǐ yì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 农民起义 / 農民起義] peasant revolt
反叛[fǎn pàn, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ, 反叛] rebel; revolt
造反[zào fǎn, ㄗㄠˋ ㄈㄢˇ, 造反] rebel; revolt
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, 反抗] revolt; resist
暴乱[bào luàn, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄢˋ, 暴乱 / 暴亂] riot; rebellion; revolt
稳压[wěn yā, ㄨㄣˇ ㄧㄚ, 稳压 / 穩壓] stable voltage
起义[qǐ yì, ㄑㄧˇ ㄧˋ, 起义 / 起義] uprising; insurrection; revolt
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, 伏安] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits)
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, 伏尔泰 / 伏爾泰] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher
伏特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, 伏特] volt
伏特计[fú tè jì, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧˋ, 伏特计 / 伏特計] voltmeter
库仑计[Kù lún jì, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧˋ, 库仑计 / 庫侖計] voltameter
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
电压[diàn yā, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ, 电压 / 電壓] voltage
电压计[diàn yā jì, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 电压计 / 電壓計] voltmeter
电量表[diàn liàng biǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ ㄅㄧㄠˇ, 电量表 / 電量表] voltameter; ammeter
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 双氯芬酸钠 / 雙氯芬酸鈉] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林

volt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロンボルト[, erekutoronboruto] (n) electron volt
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter
メガエレクトロンボルト[, megaerekutoronboruto] (n) megaelectron volt
ジョントラ[, jontora] (n) (abbr) John Travolta
ディジボル[, deijiboru] (n) (abbr) digital voltmeter
ボルタの電池[ボルタのでんち, boruta nodenchi] (n) voltaic cell
ボルタメーター;ボルトメーター[, borutame-ta-; borutome-ta-] (n) voltameter; voltmeter
ボルタンメトリー[, borutanmetori-] (n) voltammetry
ボルタ電池[ボルタでんち, boruta denchi] (n) voltaic cell
ボルテージ(P);ボルテイジ[, borute-ji (P); boruteiji] (n) voltage; (P)
ボルト(P);ヴォルト[, boruto (P); voruto] (n) (1) volt; (2) (ボルト only) bolt; (P)
ボルトアンペア[, borutoanpea] (n) volt-ampere
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion
低電圧版モバイル[ていでんあつばんモバイル, teiden'atsuban mobairu] (n) {comp} low voltage mobile (pentium)
分解電圧[ぶんかいでんあつ, bunkaiden'atsu] (n) decomposition voltage
加電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) (misprint for 過電圧) overpotential; over-voltage
印加電圧[いんかでんあつ, inkaden'atsu] (n) applied voltage
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P)
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply
暴動[ぼうどう, boudou] (n,adj-no) insurrection; rebellion; revolt; riot; uprising; (P)
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising
過電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) overpotential; over-voltage
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter
高圧[こうあつ, kouatsu] (n,adj-no) high voltage; high pressure; (P)
高圧線[こうあつせん, kouatsusen] (n) high-voltage wire
高圧電線[こうあつでんせん, kouatsudensen] (n) high-voltage line
高電位[こうでんい, kouden'i] (adj-na) high-voltage
高電圧[こうでんあつ, kouden'atsu] (n) high voltage; high tension
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage

volt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō ) EN: Alessandro Volta FR: Alessandro Volta
บินขวักไขว่[v. exp.] (bin khwakkh) EN: fly to and fro FR: voltiger
ไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (faifā raēng) EN: high voltage FR: haute tension [f]
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason ; revolt FR:
การก่อการกำเริบ[n. exp.] (kān køkān k) EN: revolt FR: révolte [f] ; mutinerie [f]
การลุกขึ้นสู้[n. exp.] (kān luk khe) EN: FR: soulèvement [m] (fig.) ; révolte [m]
การลุกขึ้นต่อต้าน[n. exp.] (kān luk khe) EN: revolt FR: résistance [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[n.] (khabot) EN: FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; voltage FR: différence de potentiel [f] ; tension [f]
ก่อการจลาจล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: rebel ; revolt FR: se rebeller ; se révolter
ก่อการจลาจลต่อรัฐบาล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: revolt against the government ; riot FR:
ก่อการกบฎ[v. exp.] (køkān kabot) EN: revolt ; attempt a coup d'état FR:
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลุกขึ้นต่อต้าน[v. exp.] (luk kheun t) EN: FR: résister ; se révolter
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
ปฏิวัติ[n.] (patiwat) EN: revolution ; coup FR: révolte [f] ; révolution [f] ; coup d'État [m] ; putsch [m]
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
ปฏิวัติซ้อน[n. exp.] (patiwat søn) EN: FR: multiple révolte [f]
เป็นกบฎ[v.] (pen kabot) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel FR: se révolter ; se rebeller
ปราบกบฎ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion FR: mater une révolte
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte
แรงดันไฟฟ้า[n. exp.] (raēng dan f) EN: voltage FR: tension [f] ; voltage [m]
แรงดันไฟฟ้าสูง[n. exp.] (raēng dan f) EN: high voltage FR: haute tension [f]
แรงดันไฟฟ้าต่ำ[n. exp.] (raēng dan f) EN: low voltage FR: basse tension [m]
สายไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (sāi faifā r) EN: high tension wire ; high voltage line FR: ligne à haute tension [f]
ศักย์[n.] (sak) EN: voltage ; electrical potential FR: potentiel électrique [m]
ศักย ; ศักย์[n. exp.] (sakkaya ; s) EN: voltage ; electrical potential FR: potentiel électrique [m]
ศักย์สูง[n. exp.] (sak sūng) EN: high tension ; high voltage FR: haute tension [f]
เซลล์สุริยะ[n. exp.] (sel suriya) EN: solar cell FR: cellule photovoltaïque [f] ; photopile [f] ; cellule solaire [f]
เซลล์โวลตาอิก [n. exp.] (sel wōntā-i) EN: voltaic cell FR:

volt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Basisspannung {f}base voltage
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Gleichspannung {f} [electr.]DC voltage
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment
Dreieckspannung {f} [electr.]delta voltage
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]dielectric strenght; dielectric withstanding voltage
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter
Durchschlagsspannung {f} [electr.]disruptive discharge voltage
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage
Fremdspannung {f} [electr.]external voltage
Frontwechsel {m}volte-face
Gitterspannung {f}grid voltage
Kurzschlussspannung {f} [electr.]impedance voltage
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage
Kleinspannung {f} [electr.]low voltage
Niederspannung {f}low voltage
Messspannung {f}voltage to be measured
Microvolt {n}microvolt
Nennspannung {f}nominal voltage; rated voltage; working voltage
Abschaltspannung {f}interrupting voltage
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage
Ansprechspannung {f}operating voltage
Basisspitzenspannung {f}peak voltage
Photovoltaik {f}photo-voltaic
Photovoltaik-Anschauungsmodell {n}photo-voltaic display model
Photovoltaik-System {n}photo-voltaic system
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]proof voltage
Sperrspannung {f} [electr.]reverse voltage; inverse voltage
eklig {adj} | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting
Schwachstrom {m}low-voltage current; weak current
Starkstrom {m}high voltage current
Versorgungsspannung {f} [electr.]supply voltage
Stoßspannung {f}surge voltage
Volt {n} [electr.]volt
Volte {f} [sport]volte
Voltzahl {f}voltage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volt
Back to top