ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volatilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volatilize*, -volatilize-

volatilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volatilize (vi.) กลายเป็นไอ See also: ระเหย Syn. evaporate
volatilize (vt.) ทำให้กลายเป็นไอ Syn. evaporate
volatilizer (n.) สิ่งที่การระเหยกลายเป็นไอ

volatilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระเหย[v.] (rahoēi) EN: evaporate ; volatilize ; lose flavour FR: s'évaporer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volatilize
Back to top