ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vituperative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vituperative*, -vituperative-

vituperative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vituperative (adj.) ซึ่งกล่าวประณามคนอื่น See also: ซึ่งด่าว่า, กล่าวร้าย, ใช้ผรุสวาท Syn. spiteful
vituperatively (adv.) อย่างประณามคนอื่น
vituperativeness (n.) การประณามคนอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ok, ok, ok, I'll cook your meals, you vituperative old bastard!ก็ได้ ผมจะทำอาหารให้ ตาแก่ชั่วช้าสามานย์

vituperative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant FR: grossier ; vulgaire

vituperative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmähend {adv}vituperatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vituperative
Back to top