ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vilification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vilification*, -vilification-

vilification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vilification (n.) การกล่าวร้าย See also: การให้ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง Syn. curse, defamation, insult

vilification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪罵[あくば, akuba] (n,vs) curse; vilification
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody
罵詈雑言[ばりぞうごん, barizougon] (n) vilification; vituperation

vilification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vilification
Back to top