ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vicky-verky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vicky-verky*, -vicky-verky-

vicky-verky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicky-verky (sl.) ในทางกลับกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vicky-verky
Back to top