ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vicky-verky*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vicky-verky, -vicky-verky-

*vicky-verky* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicky-verky (sl.) ในทางกลับกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vicky-verky*
Back to top