ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vernacular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vernacular*, -vernacular-

vernacular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vernacular (adj.) ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด Syn. native, domesticated, natural
vernacular (n.) ภาษาที่ใช้ประจำวัน See also: ภาษาธรรมดา, ภาษาพูด Syn. dialect, idiom, patois, phraseology, slang
vernacular (n.) รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้กับที่อยู่อาศัยธรรมดามากกว่าอาคารขนาดใหญ่
vernacularism (n.) การใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา
vernacularize (vt.) แปลเป็นภาษาพูด See also: ใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vernacularly (adv.) อย่างเป็นภาษาพูด
English-Thai: HOPE Dictionary
vernacular(เวอแนค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น,ใช้ภาษาธรรมดา ๆ ที่ใช้กันประจำวัน,เกี่ยวกับชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช. n. การพูดภาษาพื้นเมือง,ภาษาพื้นเมือง,ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน,ชื่อธรรมดาหรือชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช
English-Thai: Nontri Dictionary
vernacular(adj) เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาเฉพาะหมู่คณะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vernacular architectureสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษาท้องถิ่น (n.) vernacular See also: dialect Syn. ภาษาถิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย
In academic vernacular. You cheated.-ทางศัพท์วิชาการคือโกงข้อสอบ
Now, don't worry; it's written in your vernacular.ไม่ต้องห่วง ฉันเขียนเป็น แบบภาษาของเธอแล้ว
You say that her lexical features are consistent with her vernacular?คุณหมายความว่าเมื่อวิเคราะห์จากการใช้คำศัพท์ของเธอ/Nมันสอดคล้องกับภาษาที่เธอใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนั้นหรือ?
In the common vernacular, the virus took over every computer in the network.พูดแบบทั่วไปก็คือ ไวรัสยึดคอมพิวเตอร์ทุกตัว ในเครือข่าย
I'm a Guardian of Veracity in the Vernacular.ฉันรู้เมื่อมีคนพูดโหก
I conjure and command thee, dark lords to the vernacular, summon truth from lying tongues.เจ้าแห่งความมืดยังที่นี้ เรียกร้องความจริงจากลิ้นอันโป้ปด ของนังแม่มดร้อยเล่ห์ที่อาจหาญ ขว้างปาทรายปิดบังตาของเรา

vernacular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, 口语 / 口語] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
白话文[bái huà wén, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄣˊ, 白话文 / 白話文] vernacular Chinese
潘金莲[Pān Jīn lián, ㄆㄢ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄢˊ, 潘金莲 / 潘金蓮] Pan Jinlian (name lit. Golden Lotus), heroine of Ming dynasty vernacular novel Jinpingmei or the Golden Lotus 金瓶梅
话本[huà běn, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄣˇ, 话本 / 話本] Song and Yuan literary form based on vernacular folk stories
醒世恒言[xǐng shì héng yán, ㄒㄧㄥˇ ㄕˋ ㄏㄥˊ ㄧㄢˊ, 醒世恒言 / 醒世恆言] Stories to caution the world, vernacular short stories by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙 published in 1627
金瓶梅[Jīn píng méi, ㄐㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄟˊ, 金瓶梅] Jinpingmei or the Golden Lotus (1617), Ming dynasty vernacular novel, formerly notorious and banned for its sexual content
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 海上奇书 / 海上奇書] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular
白话[bái huà, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, 白话 / 白話] spoken language; vernacular
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 海上花列传 / 海上花列傳] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
白话诗[bái huà shī, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕ, 白话诗 / 白話詩] free verse in the vernacular
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传

vernacular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue

vernacular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อท้องถิ่น[n. exp.] (cheū thøngt) EN: vernacular name FR: nom vernaculaire [m]
ภาษากลาง[n. exp.] (phāsā klāng) EN: interlingua ; interlanguage ; common language ; vernacular language FR: langue commune [f] ; langue véhiculaire [f]
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language FR: langage populaire [m] ; argot [m] ; langue verte [f]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m] ; langue vernaculaire [f]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøng) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairu) EN: teen vernacular ; teenage language FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]

vernacular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mundartlich {adv}vernacularly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vernacular
Back to top