ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profitably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profitably*, -profitably-

profitably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profitably (adv.) อย่างได้ผลประโยชน์ Syn. advantageously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, my only pleasure is employing myself profitably.ก็ ความพอใจหนึ่งเดียวของฉันคือ/Nการทำตัวเองให้มีประโยชน์สูงสุด

profitably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างได้ผลประโยชน์[adv.] (yāng dāi ph) EN: profitably FR: lucrativement (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profitably
Back to top