ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upkeep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upkeep*, -upkeep-

upkeep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upkeep (n.) การบำรุงรักษา Syn. maintenance
English-Thai: HOPE Dictionary
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา
English-Thai: Nontri Dictionary
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But i can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมเห็นว่าที่นี่ถูกปล่อยปละ
But I can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมก็เห็นว่าที่มันถูกปล่อยปละนี่ก็น่ากลุ้ม
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot.ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง
I have to go in and do some upkeep now.ตอนนี้ฉันจะต้องไปบำรุงมันสักหน่อยแล้ว
Of his upkeep and his training.ถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งการฝึกฝน
Each Ymbryne commits herself to the creation and upkeep of a place like this.แอมบรีน ทุกคนจะทุ่มตัวให้การสร้าง และดูแลสถานที่อย่างนี้
Now, we're responsible for the upkeep, not just the granting of licenses.ตอนนี้เรากำลังรับผิดชอบในการบำรุงรักษาที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ใบอนุญาต
Yeah, this place needs a whole lot of upkeep.ใช่ ที่แห่งนี้ต้องการการบำรุงรักษาเป็นอย่างมาก
The resident manager handles the day-to-day running of the Drake apartments... managing the books, collecting the rent, general maintenance and upkeep.ผจก อพาร์ตเม้นต์ ดูแล เรื่องประจำวันของอพาร์ตเม้นต์เดรก จัดการเรื่องการจอง, เก็บค่าเช่า
My daddy, uh, he was a believe, too, but what he really excelled at was maintaining the church's upkeep.พ่อของพ่อ เอ่อ เขาเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกัน, แต่สิ่งที่เขาเก่งจริงๆคือ ดูแลรักษาโบสถ์ให้อยู่ได้
Well, but Joe has provided for Patrick's upkeep.แต่โจได้เตรียม ค่าในการดูแลแพทริคไว้แล้ว

upkeep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
営繕[えいぜん, eizen] (n,vs) upkeep (of equip.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upkeep
Back to top