ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-upkeep-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น upkeep, *upkeep*,

-upkeep- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But i can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมเห็นว่าที่นี่ถูกปล่อยปละ
But I can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมก็เห็นว่าที่มันถูกปล่อยปละนี่ก็น่ากลุ้ม
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot.ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง
I have to go in and do some upkeep now.ตอนนี้ฉันจะต้องไปบำรุงมันสักหน่อยแล้ว
Of his upkeep and his training.ถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งการฝึกฝน
Each Ymbryne commits herself to the creation and upkeep of a place like this.แอมบรีน ทุกคนจะทุ่มตัวให้การสร้าง และดูแลสถานที่อย่างนี้

-upkeep- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
営繕[えいぜん, eizen] (n,vs) upkeep (of equip.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -upkeep-
Back to top