ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upholster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upholster*, -upholster-

upholster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upholster (vt.) ใส่เบาะ See also: บุเก้าอี้ด้วยนวม Syn. stuff, cushion, pad
upholsterer (n.) ช่างใส่เบาะเก้าอี้
upholstery (n.) เครื่องหนัง ผ้า หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทำเบาะหรือตกแต่งบ้าน Syn. cushion
upholstery (n.) งานทำเบาะ บุนวม หรือหุ้มเบาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
upholster(อัพโฮล'สเทอะ) vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,หุ้มเบาะ,หุ้มนวม,บุรอง
upholsterer(อัพโฮล'สเทอเรอะ) n. พ่อค้าเครื่องเรือนประเภทที่มีบุรอง หรือเครื่องบาก,พ่อค้าเครื่องหุ้มเบาะเครื่องเรือน
upholstery(อัพโฮล'สทะรี) n. เครื่องบุรอง,เครื่องเบาะ,ธุรกิจเครื่องเรือนเครื่องเบาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
upholster(vt) ประดับบ้าน,ตกแต่ง,หุ้ม,บุนวม
upholsterer(n) ผู้ประดับบ้าน,ช่างทำเก้าอี้,ช่างทำเบาะ
upholstery(n) การตกแต่งบ้าน,เครื่องเบาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No! No, I mean, l-l-l like... upholstery on a man.ไม่ ไม่ ฉันหมายถึง ฉันชอบนะ
Well, she said she likes a little upholstery on a guy.เธอบอกว่าเธอชอบผู้ชายร่างใหญ่
Get it out of there. Wipe down the upholstery.ได้รับมันออกจากที่นั่น เช็ดลงเบาะ
This is a $4,000 sofa, upholstered in Italian silk.นี่มันโซฟาราคา 4,000 เหรียญ ทอด้วยไหมอิตาเลียนเชียวนะ
Reupholstered the prisoner-containment area.หุ้มเบาะฝั่งคุมตัวนักโทษใหม่อย่างดี
Whoa, stop, stop. I seriously doubt that these geniuses had time to reupholster the couch.พวกนั้นคงไม่มีเวลา มาหุ้มเบาะโซฟาใหม่หรอก
Emmett found Jeff's underwear in the back seat, and he's having them all reupholstered as a safety precaution.และ เขาเอามันทั้งหมดยัดไปในเบาะ เหมือนเป็นการป้องกันความปลอดภัย
He pukes on my upholstery, he's gonna wish we left him with the terrorists.ถ้าเขาอ้วกใส่เบาะฉัน เขาจะต้องภาวนาไม่ให้เรา ทิ้งเขาไว้กับพวกก่อการร้าย
I was an apprentice in an upholstery shop when I was a teenager.ผมเคยฝึกงานในร้านทำเบาะ สมัยผมเป็นวัยรุ่น
Brian Muldoon was the master of the upholstery shop and he was the one teaching me, and he played drums.คุณ "ไบรอัน มัลดูน" เป็นหัวหน้า ของร้านทำเบาะ เขาเป็นคนที่สอนผม และเขาเล่นกลอง
We got to put out a record and we called it The Upholsterers.พวกเราออกอัลบั้มชุดนึง เราตั้งชื่อวงว่า "ดิ อัพโฮลสเตอร์ส
Don't overexcite him on the upholstery.อย่าเล่นแบบนั้นสิ\ เด๋วโซฟาก็ขาดหรอก

upholster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
内装[ないそう, naisou] (n,vs) interior design; interior; upholstery; (P)
張り替え;張替え;張替[はりかえ, harikae] (n,vs) (See 張り替える) re-upholstering; re-covering; repapering
張り替える;貼り替える;張替える;貼替える[はりかえる, harikaeru] (v1,vt) to re-cover; to reupholster; to repaper

upholster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
ช่างทำเบาะและที่นอน[n. exp.] (chang tham ) EN: upholsterer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upholster
Back to top