ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unoccupied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unoccupied*, -unoccupied-

unoccupied ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unoccupied (adj.) ว่าง See also: ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง Syn. vacant, empty Ops. occupied, full
unoccupied (adj.) อยู่ว่างๆ See also: ไม่มีอะไรทำ, ไม่ทำงาน Syn. unemployed, at leisure Ops. employed
English-Thai: HOPE Dictionary
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty
English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกร้าง (adj.) neglected and unoccupied See also: untidy and deserted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or unoccupied vacation homes in the area?หรือบ้านตากอากาศว่างๆ แถวนั้นบ้างมั้ย?
We have a breach in one of the unoccupied sections.เรามีบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน
You know, this house has been largely unoccupied since the Melanie Benton killing.บ้านนี้แทบจะไม่มีใครอยู่ ตั้งแต่เมลานี เบนตัน ถูกฆาตกรรม
And both are situated in between empty lots or unoccupied houses, minimizing the nosy neighbor factor.และเราต้องหาบ้านที่ว่าง หรือบ้านร้าง อยู่ห่างจากเพื่อนบ้าน
Now why would he pick up two apparent strangers, drug them, and then put them in an unoccupied house?ตอนนี้ทำไมเขาจะรับคนแปลกหน้าสองคนที่เด่นชัด ยาเสพติดพวกเขา แล้วใส่ไว้ในบ้านร้าง
Son, while you're wasting your time at the gym or the hospital, your wife is at home alone, unoccupied.ในขณะที่กำลังเสียเวลา ในยิมหรือโรงพยาบาล เมียคุณอยู่บ้านคนเดียว, ไม่ทำอะไรเลย
Caves in the mountain are seldom unoccupied.- ข้าดึงเจ้าไว้แล้ว - จับไว้ จับไว้
Stannis left the castle unoccupied, and that's where she was born.สแตนนิสออกไปแล้ว ปราสาทก็เลยว่าง และนั่นคือที่ที่นางถือกำเนิด

unoccupied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, 闲暇 / 閑暇] leisure; free time; unoccupied; not in use
没人住[méi rén zhù, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ, 没人住 / 沒人住] unoccupied

unoccupied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P)
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)

unoccupied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unoccupied
Back to top