ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncounted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncounted*, -uncounted-

uncounted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncounted (adj.) นับไม่ได้ Syn. uncountable, innumerable Ops. countable
uncounted (adj.) ไม่ได้นับ
English-Thai: HOPE Dictionary
uncounted(อันเคา'ทิด) adj. ไม่ได้นับ,เหลือคณานับ,สุดคณานับ., Syn. countless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our Milky Way Galaxy, a few hundred billion stars, plus the clouds of gas and dust, the stuff of once and future stars-- and about a hundred billion other galaxies-- all of that, including those uncounted billions of trillionsทางช้างเผือกของเราจักรวาล ไม่กี่แสนล้านดาว บวกเมฆก๊าซและฝุ่น,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncounted
Back to top