ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

innumerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *innumerable*, -innumerable-

innumerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innumerable (adj.) ซึ่งนับไม่ถ้วน See also: มากมาย, เหลือคณานับ Syn. countless, many Ops. few, scant
English-Thai: HOPE Dictionary
innumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. มากมาย,เหลือคณานับ., See also: innumerousness,innumerability n. innumerably adv., Syn. innumerous
English-Thai: Nontri Dictionary
innumerable(adj) นับไม่ถ้วน,เหลือคณานับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today, life, our life, is just a link in a chain of innumerable living beings that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.ทุกวันนี้ ชีวิตของพวกเรา เป็นแค่ข้อต่อหนึ่ง ในห่วงโซ่แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่มีมายาวนานบนโลกเกือบ 4 พันล้านปี
Of all the innumerable possibilities, he has to walk into mine.มีที่ให้ไปมากมาย แต่เขาเลือกมาหาฉัน
There are innumerable witnesses!เป็นให้เหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
I've been married to that scoundrel for 26 years, and I have innumerable reasons for wanting to see him fail.ฉันแต่งงานกับ วายร้ายคนนั้นมาถึง 26 ปี และฉันมีเหตุผลมากมาย ที่ต้องการเห็นเขาล้มเหลว
Innumerable witnesses!และยังมีอีกหลายกระทง!

innumerable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies
不可胜数[bù kě shèng shǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄥˋ ㄕㄨˇ, 不可胜数 / 不可勝數] countless; innumerable
不计其数[bù jì qí shù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, 不计其数 / 不計其數] countless; innumerable
无数[wú shù, ˊ ㄕㄨˋ, 无数 / 無數] countless; numberless; innumerable
莫可指数[mò kě zhǐ shǔ, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄓˇ ㄕㄨˇ, 莫可指数 / 莫可指數] countless; innumerable

innumerable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties
千入[ちしお, chishio] (n) (arch) soaking in dye innumerable times
千変万化[せんぺんばんか, senpenbanka] (n,vs,adj-no) innumerable changes; infinite variety
恒河沙[ごうがしゃ;こうがしゃ(ik), gougasha ; kougasha (ik)] (n) (1) 10^52 (or 10^56); (2) innumerable
数知れない[かずしれない, kazushirenai] (exp,adj-i) countless; innumerable
数限りない[かずかぎりない, kazukagirinai] (adj-i) uncountable; innumerable
切りがない(P);切りが無い[きりがない, kiriganai] (exp) (uk) (See 切りのない) endless (innumerable); (P)
千万無量[せんまんむりょう, senmanmuryou] (adj-na,n) innumerable; unfathomable; unutterable
夥しい[おびただしい, obitadashii] (adj-i) (uk) large number; innumerable; great many; immense; vast; abundant; (P)
無数[むすう, musuu] (n,adj-no,adj-na) countless number; infinite number; innumerable; (P)

innumerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสงไขย[adj.] (asongkhai) EN: infinite ; innumerable ; incalculable ; countless FR:
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thū) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold FR: incommensurable ; incalculable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า innumerable
Back to top