ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuck away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuck away*, -tuck away-

tuck away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tuck away (phrv.) เก็บ (บางสิ่ง) ในกล่อง Syn. put away
tuck away (phrv.) ทานมาก Syn. put down
tuck away (phrv.) เก็บเข้าที่ See also: เก็บไว้ในที่ Syn. pack away
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซุกซ่อน (v.) tuck away See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip Syn. ซ่อน
แอบ (v.) tuck away See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip Syn. ซุกซ่อน, ซ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Especially since you tuck away a third of your salary saving for a boat we don't need.ยิ่งคุณเอาเงิน1/3 ไป เพื่อซื้อเรือที่เราไม่ต้องการ

tuck away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m,vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard

tuck away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuck away
Back to top