ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

troupe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *troupe*, -troupe-

troupe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
troupe (n.) คณะผู้แสดง
troupe (vi.) เดินทางแสดง
trouper (n.) คณะผู้แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary
troupe(ทรูพ) n. คณะผู้แสดง (โดยเฉพาะที่กำลังท่องเที่ยว) ,คณะละคร,คณะละครสัตว์,คณะผู้แสดงกายกรรม. vi. เดินทางแสดง, Syn. cast
trouper(ทรูพ'เพอะ) n. นักแสดง,นักแสดงที่ชำนาญ, Syn. actor
English-Thai: Nontri Dictionary
troupe(n) คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
นายโรง (n.) troupe headman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if this troupe will come to Korea?หนูสงสัยจังว่า troupe จะมาที่เกาหลีไหม?
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง
Terpsichorean Troupe of Travelling Thespians! - What is that?มาดาม เดี้ยนขอแนะนำละครสัตว์ ลือลั่นบันลือโลก
We are not some village troupe to be held up by bandits.เราไม่ได้เป็นบางคณะหมู่บ้าน ที่จะจัดขึ้นโดยโจร
As a boy, I travelled with a troupe of actors through the Free Cities.ตอนเป็นเด็ก ข้าเดินทางไปกับเหล่าคณะผู้แสดง ไปตามเสรีนครทั้งเก้า
We need a spy in Eisenheim's troupe.เราต้องสอดแนมคนของไอเซนไฮม์
It has not been fair to you. But you have been a trouper.มันไม่ยุติธรรมกับลูก แต่ลูกก็ไม่เคยบ่นเลย
I'll never forget what a trouper you were.ผมจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณเป็นคนที่อดทนมากแค่ไหน
There's that trouper that i admire so much.แบบนี้ไงที่คุณเป็น ที่ผมนับถือคุณมาก
There was a boy in our troupe...ตอนนั้นข้าศึกเยอะกว่าเรา 5 ต่อ 1
He'll be fine. The guy's a trouper. Come here.เดี๋ยวเขาก็หายโกรธ เขาตายด้านจะตาย มานี่เถอะ
So I booked a sketch artist, an improve troupe, and there'll be a laser projecting a burning pelvis onto the ceiling.ดังนั้นหนูจึงได้จองตัวนักสเก็ตรูป คณะนักแสดงด้นสด แล้วที่นั่นก็ยังมีเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ฉายแสงสี ไปทั่วผนังห้อง

troupe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, 班子] organized group; theatrical troupe
剧团[jù tuán, ㄐㄩˋ ㄊㄨㄢˊ, 剧团 / 劇團] theatrical troupe
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, 巡回演出] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe

troupe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe
歌劇団[かげきだん, kagekidan] (n) opera company; opera troupe; musical revue; operetta company; operetta troupe
魔術団[まじゅつだん, majutsudan] (n) troupe of magicians
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe)
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater)
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P)

troupe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiya) EN: acrobatic troup FR: troupe acrobatique [f]
คณะละคร[n. exp.] (khana lakhø) EN: drama troupe FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
พลากร[n.] (phalākøn) EN: troops FR: grande troupe [f]
เสนา[n.] (sēnā) EN: army ; troops ; forces ; cohorts FR: armée [f] ; troupe [f]
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum pho) EN: FR: masser des troupes
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classif.: flocks, herds] FR: [classif. : troupeaux]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) EN: herd of cows FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
โขลงช้าง[n. exp.] (khlōng chān) EN: herd of elephants FR: troupeau d'éléphants [m]
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops ; forces FR: armée [f] ; forces armées [fpl] ; troupes [fpl] ; forces [fpl]
กองกำลัง[n. exp.] (køng kamlan) EN: troops ; forces FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลังฝ่ายนิยม...[n. exp.] (køng kamlan) EN: loyalist forces FR: les troupes fidèles à/au ...
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces ; soldiers FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; armed forces ; army corps ; troops ; forces FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng th) EN: transport troops FR: transporter des troupes
รี้พล[n.] (rīphon) EN: army ; troops FR: armée [f] ; troupes [fpl]
ทหารอเมริกัน[n. exp.] (thahān Amer) EN: American troops FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า troupe
Back to top