ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-troupe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น troupe, *troupe*,

-troupe- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if this troupe will come to Korea?หนูสงสัยจังว่า troupe จะมาที่เกาหลีไหม?
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง
Terpsichorean Troupe of Travelling Thespians! - What is that?มาดาม เดี้ยนขอแนะนำละครสัตว์ ลือลั่นบันลือโลก
We are not some village troupe to be held up by bandits.เราไม่ได้เป็นบางคณะหมู่บ้าน ที่จะจัดขึ้นโดยโจร
As a boy, I travelled with a troupe of actors through the Free Cities.ตอนเป็นเด็ก ข้าเดินทางไปกับเหล่าคณะผู้แสดง ไปตามเสรีนครทั้งเก้า

-troupe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe
歌劇団[かげきだん, kagekidan] (n) opera company; opera troupe; musical revue; operetta company; operetta troupe
魔術団[まじゅつだん, majutsudan] (n) troupe of magicians

-troupe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiya) EN: acrobatic troup FR: troupe acrobatique [f]
คณะละคร[n. exp.] (khana lakhø) EN: drama troupe FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
พลากร[n.] (phalākøn) EN: troops FR: grande troupe [f]
เสนา[n.] (sēnā) EN: army ; troops ; forces ; cohorts FR: armée [f] ; troupe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -troupe-
Back to top