ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tranquillity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tranquillity, *tranquillity*,

-tranquillity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ

-tranquillity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity

-tranquillity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tranquillity-
Back to top