ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tacit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tacit*, -tacit-

tacit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tacit (adj.) เป็นนัย See also: ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ, ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด Syn. implicit, unexpressed, unspoken Ops. expressed
tacitly (adv.) โดยปริยาย See also: อย่างเงียบๆ, เป็นนัยๆ
taciturn (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด Syn. quiet, silent, uncommunicative
English-Thai: HOPE Dictionary
tacit(แทส'ซิท) adj. เงียบ,ไม่พูดอะไร,รู้แก่ใจ,โดยปริยาย,อย่างนัย ๆ
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tacitโดยปริยาย, โดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุษณีภาพ (n.) tacitly See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence Syn. อาการสงบ, ดุษณี, อาการนิ่ง
อาการนิ่ง (n.) tacitly See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence Syn. อาการสงบ, ดุษณี
อาการสงบ (n.) tacitly See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence Syn. ดุษณี, อาการนิ่ง
ขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
เงียบขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
เงียบเฉย (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
ประหยัดคำ (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดปาก, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
ประหยัดถ้อยคำ (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดปาก, ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
ประหยัดปาก (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oska's tacit permission with the known plagiarized song:เพลงของออสก้าได้รับอนุญาตอย่างมีนัยกับผลงานเพลงคัดลอกที่รู้จักกัน :
No. No, I prefer to be unsociable and taciturn.ไม่ ไม่ ฉันชอบที่จะ ไม่สังคมกับใครและอยู่เงียบๆ
So taciturn all of a sudden. Peeta, give me some details!คุณผ่านอะไรๆมาเเยอะ พีต้าให้รายละเอียดหน่อย
I believe it was Tacitus who said...อย่างที่แทซิทัสเคยกล่าวไว้...

tacit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心照不宣[xīn zhào bù xuān, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, 心照不宣] a tacit mutual understanding
心照[xīn zhào, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ, 心照] intuitive sympathy; to understand tacitly
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words

tacit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement
暗黙知[あんもくち, anmokuchi] (n) tacit knowledge (knowledge management terminology)
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P)
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
口が重い[くちがおもい, kuchigaomoi] (exp,adj-i) incommunicative; taciturn
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki)

tacit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยนัย[adj.] (dōi nai) EN: implicit ; tacit FR: tacite
โดยปริยาย[adj.] (dōi pariyāi) EN: tacit ; implicit FR: tacite ; implicite
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yøm rap) EN: tacit approval FR:
กฎหมายโดยนัย[n. exp.] (kotmāi dōi ) EN: tacit law FR: loi tacite [f]
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
สัญญาโดยปริยาย[n. exp.] (sanyā dōi p) EN: tacit agreement FR:
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense FR: implicitement ; tacitement
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreu) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent FR: taciturne ; silencieux ; réservé
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: silent ; close-mouthed ; taciturne FR: taciturne ; taiseux (Belg.)
ปริยาย[adv.] (pariyāi) EN: by implication ; implicitly ; indirectly FR: implicitement ; tacitement
ประหยัดคำ[v. exp.] (prayat kham) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดปาก[v. exp.] (prayat pāk) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดถ้อยคำ[v. exp.] (prayat thøi) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)

tacit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stillheit {f}tacitness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tacit
Back to top