ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stockholder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stockholder, *stockholder*,

-stockholder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น
Major stockholder in Viadoxic Pharmaceutical.เขาเป็นผู้ถึอหุ้นใหญ่ ในบริษัท เวียดอกซ์สิกส์ ฟามาร์ซูติคอล.
Kendrick's vision that I became a major stockholder in his company.ในวิสัยทัศน์ของคุณเค็นดริกที่เป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดในบริษัท
And the biggest stockholder of the Korean Arts Foundation is Hong Tae Ra.และหุ้นส่วนใหญ่ของมูลนิธินี้ก็คือฮงแทราครับ
Attending board meetings and stockholder briefings.ต้องเข้าร่วมประชุมบอร์ด หรือรายงานสรุปผู้ถือหุ้น
I was a stockholder who had 8% of the shares, and I had a say in decisions.ผมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 8% และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ

-stockholder- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストックホルダー[, sutokkuhoruda-] (n) stockholder
安定株主[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability
法人株主[ほうじんかぶぬし, houjinkabunushi] (n) institutional stockholder
筆頭株主[ひっとうかぶぬし, hittoukabunushi] (n) biggest shareholder; largest stockholder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stockholder-
Back to top