ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sticker*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sticker, -sticker-

*sticker* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sticker (n.) ผู้เคร่งครัด
English-Thai: HOPE Dictionary
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bumper stickersสติกเกอร์ท้ายรถ [TU Subject Heading]
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สติ๊กเกอร์ (n.) sticker Syn. รูปลอก
สติกเกอร์ (n.) sticker Syn. รูปลอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At school they put this sticker on his back that says, "Wide Load."ที่โรงเรียนเขาโดนเพื่อนๆ แอบติดสติ๊กเกอร์ บนหลังเขาว่า "บรรทุกเกิน"
Drop him like a hot potsticker. Kick him to the curb.เขาก็เหมือนกับคานแขวนหม้อต้มน้ำที่ลุกติดไฟ เขี่ยเขาไปให้พ้นทางซะ
That's OK, Stickers. You can take Bessie.ที่ตกลง, สติ๊กเกอร์ คุณสามารถใช้เบสซี่
My lucky sticker's all dirty.สติกเกอร์โชคดีของฉันสกปรกทั้งหมด
So, Stickers, last one to Flo's buys?ดังนั้น, สติ๊กเกอร์, คนสุดท้ายที่จะซื้อ โฟล หรือไม่?
I'll sell you that computer for 400 bucks off sticker price.ฉันจะขายเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ให้คุณ ลดไป 400 เหรียญจากป้าย
Whenever I've read that bumper sticker, I've had to laugh.อ่านป้ายสติ๊กเกอร์แบบนั้นทีไรต้องขำทุกที
I'll pay cash. Sticker price.ผมจ่ายสด ราคาตามป้าย
He's never met a sticker price he didn't like.เขาไม่มีทางเห็นป้ายราคาที่เขาไม่ชอบ
The next reward won't be just 1 or 2 stickers, but 10!รางวัลในคราวหน้าไม่เพียงแต่ 1 หรือ 2 สติ๊กเกอร์ แต่จะเป็น 10!
Oh, what about a sticker board?อ้อ.. กระดานสติ๊กเกอร์ล่ะคะ?
Yeah, I gotta put a sticker over that.ใช่ เห็นทีฉัต้องหาสติกเกอร์ปิดทับไว้

*sticker* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, 饺饵 / 餃餌] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, 饺子 / 餃子] dumpling; pot-sticker
招贴[zhāo tiē, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ, 招贴 / 招貼] poster; sticker

*sticker* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シール[, shi-ru] (n) (1) seal; (2) sticker; (P)
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers
ステッカー[, sutekka-] (n) (1) sticker; (2) stacker; (P)
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
ラベル(P);レーベル(P)[, raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P)
初心者マーク[しょしんしゃマーク, shoshinsha ma-ku] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow)
初心運転者標識[しょしんうんてんしゃひょうしき, shoshin'untenshahyoushiki] (n) (See 若葉マーク) sticker for new car drivers (green and yellow)
枯れ葉マーク;枯葉マーク[かれはマーク, kareha ma-ku] (n) sticker for car drivers 70 years or older
若葉マーク[わかばマーク, wakaba ma-ku] (n) sticker for new car drivers
車検証[しゃけんしょう, shakenshou] (n) automobile inspection certificate; vehicle inspection sticker

*sticker* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label FR: étiquette [f]
รูปลอก[n.] (rūpløk) EN: decal ; transfer ; sticker FR:
สติ๊กเกอร์[n.] (satikkoē = ) EN: sticker FR: autocollant [m]

*sticker* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoaufkleber {m}bumper sticker
Stickerei {f} | Stickereien
Ersatzaufkleber {m}spare sticker
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker
Stickerin {f} | Stickerinnen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sticker*
Back to top