ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stationary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stationary, *stationary*,

-stationary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And then remain stationary for six months digesting it."นี่ไง "แล้วก็ขดอยู่กับที่นาน 6 เดือนเพื่อย่อยมัน"
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา
South to Rue de Belgique, stationary Place de France.ทิศใต้ไปทาง รู เดอะ เบลิกครับ ร้านเครื่องเขียน เพลซ เดอ ฟอรงซ์
So that was really surprising that such a high fraction of the black holes were not stationary at the center of the galaxy at all, that they were undergoing this waltz with another black hole.และคุณก็ไม่สามารถ ได้รับมากกว่านั้น ขณะที่จูลี่สแกนจักรวาล เธอก็พบว่าการเต้นที่ โดดเด่นเดียวกัน
I mean, stationary hills. We...ผมหมายถึงภูเขาที่นิ่ง เรา ...
I used this stationary set I got for Christmas, and in your response, you said, it was quaint to get a real letter, you had to answer in kind.ฉันใช้เซ็ตจดหมายสำหรับวันคริสมาสต์ และในจดหมายที่คุณตอบมา คุณบอกว่า มันดูแปลกๆ ที่ได้รับจดหมายจริงๆ
And there's James Hunt's McLaren, smoking stationary by the side of the road.และมีเจมส์ล่าแม็คลาเรนที่, การสูบบุหรี่นิ่งข้างถนน
Hunt manages to weave his way between the back marker and the stationary Penske.ล่าพอที่จะสานทางของเขาระหว่างเครื่องหมายกลับ และนิ่งเพนก์
A cousin of mine used to rep for a stationary firm.จะให้เราขอสายใครดี ฉันไม่ได้พูดกับนาย

-stationary- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静止锋[jìng zhǐ fēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄈㄥ, 静止锋 / 靜止鋒] Stationary Front
驻点[zhù diǎn, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, 驻点 / 駐點] stationary point

-stationary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
停滞前線[ていたいぜんせん, teitaizensen] (n) stationary weather front
定常[ていじょう, teijou] (adj-na,n,adj-no) regular; stationary
定常性[ていじょうせい, teijousei] (n) {comp} being stationary (said of a process)
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] (n) {comp} stationary message source; stationary information source
定置網[ていちあみ, teichiami] (n) fixed shore net; fixed shore trap; stationary trap; stationary net
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out
静態[せいたい, seitai] (n,adj-no) static; stationary
Japanese-English: COMDICT Dictionary
定常性[ていじょうせい, teijousei] being stationary (said of a process)
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source

-stationary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดนิ่ง[n. exp.] (jut ning) EN: stationary point FR:
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer
กระดาษเขียนจดหมาย [n. exp.] (kradāt khīe) EN: writing paper ; writung pad ; stationary FR: papier à lettres [m]
ไม่เคลื่อนไหว[adj.] (mai khleūoe) EN: stationary FR: immobile
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
สถิต[adj.] (sathit) EN: stationary ; static FR: statique ; sédentaire
อยู่กับที่[adj.] (yū kap thī) EN: stationary ; immovable FR: sédentaire ; stationnaire
อยู่นิ่ง[adj.] (yū ning) EN: stationary FR:

-stationary- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorkammer {f} [techn.]channel head; stationary head
Fixum {n}fixed sum; stationary sum
Rohrboden {m} [techn.] | Rohrboden, am Mantel verschweißttube bottom | stationary tubesheet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stationary-
Back to top