ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-staccato-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น staccato, *staccato*,

-staccato- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then the rise with those round horns, the oboes into the allegro staccato strings.จากนั้นแทรกเสียงแตร กับ โอโบ... ...ตามด้วยเครื่องสายที่เร็วขึ้น
And folks, the staccato in section 7-6.แล้วก็ทุกคน ตอนห้อง 6-7 /N ให้เล่น Staccato ด้วยล่ะ

-staccato- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタッカート[, sutakka-to] (n) staccato (ita

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -staccato-
Back to top