ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprinkling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprinkling*, -sprinkling-

sprinkling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprinkling (n.) ปริมาณโปรยปราย See also: จำนวนที่พรมลงมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุทธาภิเษก (n.) Royal ceremonial bath of purification head-sprinkling See also: royal consecration, royal head-sprinkling on the coronation ceremony Syn. มูรธาภิเษก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm.ก็ใส่ลงไปในอีกกระถาง และเติมดินลงไปนิดหน่อยเพื่อให้อบอุ่น
A sprinkling perhaps of French cologne...พรมน้ำหอมฝรั่งเศสซักนิด...
You know, if you're familiar with our story of Peter Pan, you know a little sprinkling of Tinker Bell's fairy dust can make you fly.คุณอาจคุ้นเคยเรื่องเล่าของ ปีเตอร์ แพน ผงนางฟ้าของทิงเกิ้ลเบลล์เพียงนิดเดียว
He's a greedy, corrupt bureaucrat with a very healthy sprinkling of sociopath on top.เขาเป็นข้าราชการที่ละโมบ ฉ้อโกง และการโปรยหว่านอย่างทั่วถึง ทำให้ขึ้นไปอยู่ระดับท๊อป

sprinkling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再洗礼[さいせんれい, saisenrei] (n) baptism by sprinkling
如雨露(ateji);如露(ateji)[じょうろ;じょろ, jouro ; joro] (n) (uk) watering can; watering pot; sprinkling can
打ち水;打水[うちみず, uchimizu] (n) sprinkling water (to keep down dust and to cool pavements, etc.)
散水;撒水[さんすい;さっすい(撒水), sansui ; sassui ( san mizu )] (n,vs) sprinkling water over; irrigating
水撒き;水まき[みずまき, mizumaki] (n,vs) watering; sprinkling
灌水;潅水[かんすい, kansui] (n,vs) sprinkling (water); watering (plants)
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P)

sprinkling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling ; fine particles FR: poussière [f] ; particule [f]
รดน้ำดำหัว ; รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่[n. exp.] (rotnām damh) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder ; water sprinkling ceremony FR: verser de l'eau parfumée sur les mains des aînés
มุทะลุ[n.] (mutthāphisē) EN: Royal ceremonial bath of purification head-sprinkling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprinkling
Back to top