ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skull*, -skull-

skull ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skull (n.) กะโหลกศีรษะ Syn. head
skull (n.) หัว (คำสแลง) Syn. noggin
skullcap (n.) หมวกไม่มีขอบ
skulldugery (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonesty, skulduggery
skullduggery (sl.) งานสกปรก See also: งานไม่สุจริต, การกระทำที่หลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
skull(สคัล) n. กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก,กบาล,มันสมอง (แห่งความรู้)
skull and cross bonesn. หัวกะโหลกและกระดูกไขว้เคยเป็นสัญลักษณ์ของธงโจรสลัด ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์วัตถุมีพิษ
English-Thai: Nontri Dictionary
skull(n) หัวกะโหลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skullกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skullกะโหลกศีรษะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะลาหัว (n.) skull See also: head
กะโหลก (n.) skull See also: cranium, head Syn. หัวกะโหลก
หัวกะโหลก (n.) skull See also: cranium Syn. กะโหลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's as real as my skull and it does existมันเป็นความจริงดังเช่นกระดูกของผม / และมันยังคงมีอยู่
Tell me I won't be Just another skull under the ahu. Tell me you won't be making fishhooks from my thighbones.ตายรึบอกซิว่าข้าจะไม่เป็นโครงกระดูกฝังไว้ในดิน บอกซิว่าเจ้าจะไม่เอากระดูกข้าไปทำเบ็ด
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ
Boiled in the skull of a dead witch for 20 days and 20 nights.ต้มในกระโหลกแม่มดที่ตายแล้ว 20 วัน 20 คืน
The day someone cracks the skull of "Our Great Leader"... then you'll get long pants.วันที่มีคนผ่ากระโหลก"ผู้นำที่ยิ่งใหญ่" วันนั้นแกค่อยใส่ขายาว
His skull was cracked open and most of his left side was crushed.กะโหลกเขาเปิด ร่างกายซีกซ้ายเหวอะหวะ
Your husband suffered multiple skull fractures and we had to remove blood clots from around the brain.ศรีษะสามีคุณกระทบกระเทือนอย่างแรง\กระโหลกแตกบางส่วน พวกเรากำลังเอาลิ่มเลือดรอบๆสมองออก
All I know is, it feels like my skull is splitting in half.ที่ฉันรู้ตอนนี้คือ มันเหมือนกับ สมองฉันแตกออกเป็นครึ่งนึง
But I have never seen a skull in this kind of shape before.แต่ฉันไม่เคยเห็นหัวกระโหลก ที่มีรูปร่างอย่างนี้มาก่อนเลย
We're going to find Skull Island.เรือเขาหลงไปเกยเกาะๆ นึง ทางตะวันตกของสุมาตรา
Killed by a detonator implanted in her skull through the nasal cavity.สังหารโดยระเบิด ซึ่งถูกยัดเข้าไปในกระโหลก ทางโพรงจมูก
[Officer] Green jacket, skull cap. Pursuing on foot.แจ็คเก๊ตสีเขียว หมวกหัวกะโหลก

skull ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 囟] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, 囟脑门 / 囟腦門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟门[xìn mén, ㄒㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, 囟门 / 囟門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
[lú, ㄌㄨˊ, 颅 / 顱] forehead; skull
垂体[chuí tǐ, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ, 垂体 / 垂體] pituitary glands (at the base of the skull)
脑下垂体[nǎo xià chuí tǐ, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ, 脑下垂体 / 腦下垂體] pituitary glands (at the base of the skull)
脑壳[nǎo ké, ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 脑壳 / 腦殻] skull
头盖[tóu gài, ㄊㄡˊ ㄍㄞˋ, 头盖 / 頭蓋] skull; cranium
头盖骨[tóu gài gǔ, ㄊㄡˊ ㄍㄞˋ ㄍㄨˇ, 头盖骨 / 頭蓋骨] skull; cranium
头骨[tóu gǔ, ㄊㄡˊ ㄍㄨˇ, 头骨 / 頭骨] skull
[lóu, ㄌㄡˊ, 髅 / 髏] skull
[dú, ㄉㄨˊ, 髑] skull
颞骨[niè gǔ, ㄋㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 颞骨 / 顳骨] temporal bone; os temporale (side of the skull, around the ear)

skull ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドクロマーク;どくろマーク[, dokuroma-ku ; dokuro ma-ku] (n) skull and crossbones
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column)
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger
頭蓋[ずがい, zugai] (n,adj-no) cranium; skull
髑髏[されこうべ;どくろ;しゃれこうべ;しゃりこうべ, sarekoube ; dokuro ; sharekoube ; sharikoube] (n) skull (esp. weatherbeaten); cranium
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
人頭[ひとがしら, hitogashira] (n) (1) skull; cranium; (2) (See 人屋根) kanji "person" radical at top
前頭骨[ぜんとうこつ, zentoukotsu] (n) frontal bone (of the skull)
口蓋骨[こうがいこつ, kougaikotsu] (n) palatine bone (of the skull)
後頭骨[こうとうこつ, koutoukotsu] (n) occipital bone (of the skull)
涙骨[るいこつ, ruikotsu] (n) lacrimal bone (of the skull)
立浪草[たつなみそう;タツナミソウ, tatsunamisou ; tatsunamisou] (n) (uk) Scutellaria indica (species of skullcap)
蝶形骨;ちょう形骨[ちょうけいこつ, choukeikotsu] (n) sphenoid bone (of the skull)
鋤骨[じょこつ, jokotsu] (n,adj-no) vomer (a bone of the skull)
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P)
頓痴気[とんちき, tonchiki] (n) (male) (uk) (sl) numbskull; dimwit; idiot; fool; dope
頭蓋骨[ずがいこつ;とうがいこつ, zugaikotsu ; tougaikotsu] (n) skull; cranium

skull ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกหัว[n.] (bøkhūa) EN: skull FR:
หัวกะโหลก[n. exp.] (hūa kalōk) EN: skull ; cranium FR: crâne [m]
หัวกะโหลกไขว้[n. exp.] (hūa kalōk k) EN: skull and cross bones FR:
กบาล[n.] (kabān) EN: skull ; head FR: crâne [m]
กะลา[n.] (kalā) EN: skull FR: crâne [m] ; caboche [f] (fam.)
กะลาหัว[n.] (kalāhūa) EN: skull ; head FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head FR: crâne [m] ; tête de mort [f]
กะโหลกศีรษะ[n. exp.] (kalōk sīsa) EN: cranium ; skull FR: crâne [m]
กะโหลกศีรษะแตก[n. exp.] (kalōk sīsa ) EN: fractured skull FR: fracture du crâne [f]
เกล้า[n.] (klāo) EN: crown of the head ; head ; skull FR:
กระบาล[n.] (krabān) EN: head ; skull FR:
กระบอกหัว[n.] (krabøkhūa) EN: skull FR:
ท้ายทอย[n.] (thāithøi) EN: occipital bone ; back part of the skull ; occiput ; nake of the neck ; hindneck FR: os occipital [m]
เซอะ[adj.] (soe) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thickheaded (inf.) FR: stupide
เซ่อ[adj.] (soē) EN: stupid ; clumsy ; foolish ; silly ; lunkhead ; blockhead ; numskull ; thick-headed FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide ; con (fam.)

skull ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skull
Back to top