ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*single-minded*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น single-minded, -single-minded-

*single-minded* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
single-minded (adj.) มุ่งมั่น
English-Thai: Nontri Dictionary
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
So when a position opened in the Art History department she pursued it single-mindedly until she was hired.เมื่อคณะประวัติศาสตร์ศิลป์เปิดรับสมัคร เธอจึงมุ่งมั่นไปสมัครจนได้รับการบรรจุ
He's completely single-minded and has no regard for the political process.เขาเป็นคนเด็ดเดี่ยว และไม่มีวี่แววจะสนใจการเมือง.
A single-minded, self-righteous pain in the ass.เด็ดเดี่ยว มั่นใจว่าตัวเองสูง จอมแสบ
Oh, says the single-minded career woman.โอ้ว คำพูดจากสาวบ้างานที่มุ่งมั่น
Dan made him seem like a superhero single-mindedly fighting evil.แดนเขียนให้ชัคดูเหมือนป็นซูเปอร์ฮีโร่ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับปีศาจ
Single-minded on one goal.ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น
Single-minded pursuit of a goal.พุ่งเป้าหมายไปที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว
I mean you're a little single-Minded.หมายถึง นายคงไม่คิดอะไรซับซ้อน
Disease itself... very... pure... single-minded.ตัวโรคเอง... บริสุทธิ์มาก... มุ่งมั่น
To your impressive single-mindedness.แด่ความมุ่งมั่นอันน่าประทับใจของคุณ

*single-minded* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, 专一 / 專一] single-minded; concentrated
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, 笃志 / 篤志] steadfast; with single-minded devotion

*single-minded* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique
直向き;直向[ひたむき, hitamuki] (adj-na) (uk) earnest; single-minded

*single-minded* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *single-minded*
Back to top