ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shroud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shroud*, -shroud-

shroud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shroud (n.) ผ้าห่อศพ Syn. winding sheet, covering, graveclothes
shroud (n.) เชือกหรือลวดที่โยงจากเสากระโดงเรือ
shroud (n.) ผ้าคลุม See also: ที่ครอบ Syn. cloak, camouflage
shroud (vt.) ซ่อน See also: คลุม, ปกปิด, ห่อ, หุ้ม Syn. cover, mask, shade, shield Ops. expose
English-Thai: HOPE Dictionary
shroud(ชเราดฺ) n.,vt. (คลุมด้วย) ผ้าห่อศพ,ผ้าตราสัง,สิ่งที่ใช้ปกคลุม,สิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม,ฝาครอบ,ที่ครอบ,เชือกหรือลวดขึงค้ำเสากระโดงเรือ,ปลอกสวม vi. ซ่อนเร้น,เข้าที่หลบภัย., Syn. sheet,cover
English-Thai: Nontri Dictionary
shroud(n) ฝาครอบ,ปลอกสวม,ผ้าห่อศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shroudแผ่นประกับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราสัง (v.) shroud See also: wrap
พันธนำ (n.) shroud for ranking official See also: cloth bound around a corpse of high - ranking person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To shroud my clothes, the black of night.เพื่อห่อหุ้มเสื้อผ้าของฉันสีดำ ของคืน
"...wrap me in my shroud and close the coffin lidห่อฉันในซ่อนเร้นของฉัน and close ฝาโลงศพ
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ
Okay. Uh, did you hear that the shroud of turin--โอเค เอิ่ม เธอเคยได้ยินเรื่อง ผ้าห่อศพแห่งตูริน...
AN INVISIBLE SHROUD OF DARK MATTERพวกเขาโค้งรังสีของ แสงจากกาแลคซีไกล
If you don't want to put on the shroud that was hand sewn one by one by the master with 20 years career.ถ้าไม่อยากให้ศพนายถูกห่อด้วยผ้าที่เย็บโดยช่างที่มีประสบการณ์ 20 ปีล่ะก็
A body wrapped in a shroud on a rock.ศพที่ถูกห่อหุ้มบนก้อนหิน
I bury the dead... shroud them for their journey home.ผมฝังศพ ห่อศพพวกเขาเพื่อส่งกลับบ้าน
You got a shroud for Waabri?คุณห่อศพให้วาบริด้วยเหรอ?
Shall I shroud you for your journey home?ฉันควรพานายเดินทางกลับไปบ้านไหม?
There's a shroud around the future because your choice isn't yet made.อนาคตของลูก ถูกแอบซ่อนไว้ เพราะตัวเลือกของลูก ยังไม่ได้ทำการถูกเลือก

shroud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笼罩[lǒng zhào, ㄌㄨㄥˇ ㄓㄠˋ, 笼罩 / 籠罩] envelop; shroud
裹尸布[guǒ shī bù, ㄍㄨㄛˇ ㄕ ㄅㄨˋ, 裹尸布 / 裹屍布] shroud; cloth to wrap a corpse

shroud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュラウド[, shuraudo] (n) shroud (e.g. of a reactor core, motor cycle, etc.)
吊り索;つり索[つりさく, tsurisaku] (n) shroud line
聖骸布[せいがいふ, seigaifu] (n) holy shroud (i.e. the Shroud of Turin)
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair
立ち込める;立ちこめる;立ち籠める;立込める[たちこめる, tachikomeru] (v1,vi) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen
覆い;被い[おおい, ooi] (n) mantle; cover; shroud; hood
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P)
霧に包まれる[きりにつつまれる, kirinitsutsumareru] (exp,v1) to be shrouded in mist

shroud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop ; shroud FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
พันธนำ[n.] (phanthanam) EN: shroud for nobilities FR:
ปกคลุม[v.] (pokkhlum) EN: cover ; spread over ; overspread ; shroud ; envelop FR: recouvrir
ซ่อน[v.] (søn = sǿn) EN: hide ; conceal ; keep ; keep out of sight ; shroud FR: cacher ; dissimuler ; garder
ตราสัง[v.] (trāsang) EN: bind a body ; shroud FR:
บรรจุศพ[v. exp.] (banju sop) EN: place an enshrouded body in a coffin FR:
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ทำให้คลุมเครือ[v. exp.] (thamhai khl) EN: enshroud FR:

shroud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mystifikation {f}shrouding in mystery
Schleier {m} | ohne Schleiershroud [fig.] | unshrouded
Schneedecke {f}shroud of snow
Totenhemd {n}shroud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shroud
Back to top