ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shrill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shrill*, -shrill-

shrill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shrill (adj.) มีเสียงแหลม See also: โหยหวน Syn. high-pitched, penetrating, sharp, strident Ops. soft, low
shrill (n.) เสียงกรีดร้อง See also: เสียงแหลมสูง
shrill (vt.) ร้องโหยหวน See also: กรีดร้อง
shrill (vi.) ร้องโหยหวน See also: กรีดร้อง
shrill (adv.) อย่างโหยหวน
English-Thai: HOPE Dictionary
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
shrill(adj) สูง,แหลม(เสียง),โหยหวน,รุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรี๊ดกร๊าด (adv.) shrilly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your high-pitched shrill is not helping my pounding head.เสียงสูงโหยหวนของเธอมันไม่ได้ช่วยให้ฉันหายปวดหัว
You hear a low rumble on the other side of the tree line, followed by a shrill screech and the beating of heavy wings against the sky.พวกคุณได้ยินเสียงดังก้อง จากอีกฟากหนึ่งของแนวต้นไม้ ตามมาด้วยเสียงแหลมสูง และเสียงกระพือปีกที่หนักหน่วง
Between you and the shrill insanity of your mother.ระหว่างคุณกับความวิกลจริต ของแม่คุณต่างหาก
Bitchy, Tyrannical, shrill--- ใช่ ขี้โมโห ขี้อวดเบ่ง ขี้บ่น...
(Shrill voice) What the fuck are you doin', man?(แหลม VOICE) สิ่งที่คุณจะเพศสัมพันธ์ doin ', คน?

shrill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 嘒] shrill sound; twinkling
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, 凄厉 / 凄厲] sad and shrill

shrill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かん高い[かんたかい, kantakai] (adj-i) shrill
けらけら[, kerakera] (adv) (on-mim) cackling (sound of shrill laughter)
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
金切り声;かなきり声;金切声[かなきりごえ, kanakirigoe] (n,adj-no) shrill voice; piercing cry; shriek; scream
黄色い声[きいろいこえ, kiiroikoe] (exp,n) shrill voice
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
感情むき出し;感情剥き出し;感情むきだし[かんじょうむきだし, kanjoumukidashi] (n,adj-no) effusiveness; gushing; shrillness
甲走った[かんばしった, kanbashitta] (adj-f) shrill; high-pitched; sharp
甲高い(P);疳高い;癇高い[かんだかい, kandakai] (adj-i) high-pitched; shrill; (P)
黄色い(P);黄いろい[きいろい, kiiroi] (adj-i) (1) yellow; (2) (See 黄色い声) high-pitched (voice); shrill; (P)

shrill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing FR: strident ; perçant
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
แปร๋[v.] (praē) EN: shrill ; screech FR: barrir
แปร้น[v.] (praēn) EN: shrill FR: élever la voix
แปร้นแปร๋[v.] (praēnpraē) EN: shrill ; screech FR: barrir
แปร๋แปร้น[v.] (praēpraen) EN: shrill ; screech FR: barrir
กรี๊ดกร๊าด[adj.] (krītkrāt) EN: shrilly ; screech-like FR:

shrill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrill; grell {adj} | schriller | am schrillstenshrill | shriller | shrillest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shrill
Back to top