ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shadowy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shadowy*, -shadowy-

shadowy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shadowy (adj.) คล้ายเงา See also: มีร่มเงา, ไม่ชัดเจน, สลัว, มืดมัว Syn. dim, cloudy
shadowy (adj.) ลึกลับ See also: น่าสงสัย Ops. clear
English-Thai: HOPE Dictionary
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม
I saw a shadowy figure just breeze by me.ฉันเห็นเงาของคนด้วย แล้วก็มีลมผ่านฉัน ด้วย
Ah, yes, which is a shadowy cabal of corporations that pretty much influence everything that happens in this country.อ่ะ ใช่ ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ในเงามืด ของการร่วมมือกันซึ่งค่อนข้างจะมีอิทธิพลมาก ต่อทุกอย่างที่เกิดในประเทศนี้
If we're honest for a minute, if we reflect privately just for a moment, if we allow ourselves a glimpse into that shadowy place we call our soul, isn't that why we're here now?ถ้าเราซื่อสัตย์สักนาที ถ้าเราสะท้อน ความเป็นส่วนตัวไปสักพัก ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเหลือบมองเข้าไป ในเงามืดที่เรียกว่าจิตวิญญาณ
The shadowy flight into the world of a man who does not exist.- ดู Knight Rider แบบมาราธอนน่ะ เที่ยวบินเงาสู่โลกอันตรายของชายที่ไม่มีตัวตน
It's a game... Dear man, A shadowy game.มันเป็นเกมส์ เพื่อนยาก เรากำลังเล่นตามนั้นอยู่
Because you were openly investigating a shadowy government group that threatens the very fabric of our nation.เพราะคุณเป็นคนสืบสวนเรื่ององค์กรลับ ที่เป็นภัยต่อประเทศชาติของเรามั้ง
Like make him see my face in every shadowy hallway.ให้เขาเห็นหน้าฉันทุกๆที่ที่เขาไป
Well, considering the shadowy nature of terrorist cells, they utilize a skill we don't... infiltration.อืม เมื่อพิจารนาจากธรรมชาติที่ลึกลับ ของกลุ่มที่จัดการพวกก่อการร้าย พวกเขาใช้ทักษะที่เราไม่ทำ... การแทรกซึม
A life-extension researcher is killed, then a shadowy cryonics company absconds with the body?นักวิจัยเรื่องการยืดชีวิตถูกฆาตกรรม แล้วบริษัทไครโอนิคก็มาเอาศพไป?
But come on, guys. Gentle lights, shadowy figures?ไม่เอาน่า พวกเรา แสงสว่างที่อ่อนโยน เงาดำๆเหรอ
What kind of business do you think this is-- shadowy import/export, money laundering, sweatshop?ธุรกิจอะไรกันนะ คุณคิดว่านี่คือ---- เงาของงานนำเข้า-ส่งออก หรือว่าฟอกเงิน นรกเหรอ

shadowy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有阴影[yǒu yīn yǐng, ㄧㄡˇ ˇ, 有阴影 / 有陰影] shadowy

shadowy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗い過去[くらいかこ, kuraikako] (n) shadowy past
蒼茫[そうぼう, soubou] (adj-na,n) dusky; shadowy

shadowy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: shady ; shadowy FR: ombragé
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky FR:

shadowy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schattenhaft {adj} | schattenhafter | am schattenhaftigstenshadowy | shadowier; more shadowy | shadowiest; most shadowy
Schattendasein {n}shadowy existence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shadowy
Back to top