ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-confident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-confident*, -self-confident-

self-confident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-confident (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, self-reliant, unfearing
English-Thai: HOPE Dictionary
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นใจตัวเอง (adj.) self-confident Syn. มั่นใจในตัวเอง
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. เชื่อมั่นในตัวเอง
เชื่อมั่นในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง
เป็นตัวของตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง, เชื่อมั่นในตัวเอง

self-confident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman na) EN: self-confident FR: confiant en soi
มั่นใจในตัวเอง[v. exp.] (manjai nai ) EN: be self-confident FR: avoir confiance en soi
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khø) EN: self-confident ; self-assured FR:
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทะนงตัว[adj.] (thanongtūa) EN: proud of oneself ; self-confident FR: fier de soi ; confiant en soi

self-confident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-confident
Back to top