ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scholarly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scholarly*, -scholarly-

scholarly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scholarly (adj.) คงแก่เรียน See also: เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา Syn. cultured, erudite, studious
English-Thai: HOPE Dictionary
scholarly(สคอล'เลอลี) adj.,adv. คงแก่เรียน,เป็นนักวิชาการ,เป็นผู้เชี่ยวชาญ,เป็นนักศึกษา., See also: scholarliness n., Syn. erudite,learned
English-Thai: Nontri Dictionary
scholarly(adj) คงแก่เรียน,เป็นนักศึกษา,เป็นนักวิชาการ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scholarly publishingการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But that was in pursuit of scholarly research.แต่นั่นเพราะต้อง วิจัยตอนเรียนต่างหาก
And anything scholarly on Will Graham would have to be published posthumously.และอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความคิดเขานั้น จะถูกตีพิมพ์หลังจากเขาเสียชีวิตแล้ว

scholarly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, 学识 / 學識] erudition; scholarly knowledge
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 饱学 / 飽學] learned; erudite; scholarly

scholarly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学力[がくりょく, gakuryoku] (n) scholarly ability; scholarship; knowledge; literary ability; (P)
学問的[がくもんてき, gakumonteki] (adj-na) scholarly
学理[がくり, gakuri] (n) scholarly principle; scientific principle
学者肌;学者膚[がくしゃはだ, gakushahada] (n) scholarly bent of mind
研究発表[けんきゅうはっぴょう, kenkyuuhappyou] (n) research publication; scholarly publication
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement
造詣深い[ぞうけいふかい;ぞうけいぶかい, zoukeifukai ; zoukeibukai] (adj-i) scholarly; learned

scholarly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
ทางวิชาการ[adj.] (thāng wichā) EN: academic ; scholarly FR: académique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scholarly
Back to top