ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scandalmonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scandalmonger*, -scandalmonger-

scandalmonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scandalmonger (n.) ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย Syn. gossip, newsmonger
scandalmongering (n.) การกระจายเรื่องอื้อฉาว
English-Thai: HOPE Dictionary
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย

scandalmonger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่างช่างยุ[n. (loc.)] (bāngchangyu) EN: busybody ; scandalmonger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scandalmonger
Back to top