ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ruffled-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ruffled, *ruffled*,

-ruffled- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure that ruffled more than a few feathers.ต้องมีคนไม่พอใจกลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว
I wore a powder blue tux with a ruffled shirt and a big velour bowtie.ฉันใส่ชุดทักซีโด้สีนํ้าเงินกับเสื้อขาวๆที่มีกลีบฟุ้งๆ แล้วก็ผูกหูกระต่ายกํามะหยี่อันใหญ่ๆ
You ruffled a violent man when you pulled off your double cross.ด้วยปริศนาพวกนี้สินะ

-ruffled- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled

-ruffled- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ruffled-
Back to top