ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retention*, -retention-

retention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retention (n.) การเก็บรักษา See also: การเก็บ, การคงไว้, การกัก Syn. holding, keeping
retention (n.) การจดจำ See also: การจำ Syn. memory
retention (n.) การคั่งของของเสียในร่างกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
retention(รีเทน'เชิน) n. การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้,สิ่งที่สงวนไว้,ความทรงจำ
English-Thai: Nontri Dictionary
retention(n) การกักไว้,การเก็บไว้,การผูกขาด,การสงวนไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retention๑. การจัดเข้าที่๒. การกักคั่ง๓. การยึดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retention moneyเงินวางประกัน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดเบา (v.) have retention of urine See also: be unable to urinate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we have to maintain retention with our members.ถ้าดูเฉพาะคลับอย่างเดียว - ราคามันตั้ง 15 ล้านเข้าไปแล้ว
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน
Mr. Wolowitz borrowed it, damaged plastic retention hub number three and then returned it to me, hoping I wouldn't notice.คุณโลโววิทซ์ยืมมันไป เขาทำหมุดพลาสติกยึดแผ่นที่ 3 พัง... และเขาก็คืนมันให้ผม และหวังว่าผมจะไม่สังเกตเห็นมัน
The retention of data that hadn't been wiped overloaded their decision-making apparatus, eventually causing a system failure that allowed for override of their primary rule set.ไม่ได้ถูกรีเซ็ตอย่างครบถ้วน ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ ไม่ได้รับการลบทิ้ง ทำให้ส่วนควบคุมการตัดสินใจทำงานมากเกินไป
My wife loves tracking my fluid retention.ภรรยาผมชอบที่จะจัดการ ของเหลวให้ผม
There are mood swings, fluid retention, and once a month you'll bleed from your vagina.มีของเหลวคั่งอยู่ มีเลือดออก ตามช่องคลอดเดือนละครั้ง
Net profitability aside, it's the client-retention rate that concerns me,มันเป็นอัตราตอบแทนของลูกค้า ผมตระหนักดี

retention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 癃] infirmity; retention of urine

retention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
停滞[ていたい, teitai] (n,vs) stagnation; tie-up; congestion; retention; accumulation; falling into arrears; (P)
貯留;瀦溜[ちょりゅう, choryuu] (n,vs) accumulation; retention; collection; sequestration (as in carbon dioxide sequestration); storage (usually a liquid, e.g. rainwater, or behind a dam.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保存期間[ほぞんきかん, hozonkikan] retention period
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check

retention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้มลิง[n.] (kaēmling) EN: retention basin ; water retention basin FR:
การจำได้[n. exp.] (kān jam dāi) EN: recall ; retention ; remembrance FR: mémorisation [m] ; souvenir [m] ; reconnaissance [f]
ขัดเบา[v.] (khatbao) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine FR:
เงินวางประกัน[n. exp.] (ngoen wāng ) EN: retention money FR:
สิทธิยึดหน่วง[n.] (sitthiyeutn) EN: retaining lien ; right of retention FR:

retention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenbindung {f}customer loyalty; customer retention
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Hochwasserrückhalt {m}flood retention
Haltebolzen {m} [techn.]retaining pin; retention bolt
Retentionsraum {m} | Retentionsräume
Ausziehkraft {f}retention force
Gewährleistungsgarantie {f}retention guarantee; bond
Haltefeder {f}retention clip
Rückhaltung {f} von Verunreinigungenretention of contamination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retention
Back to top