ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rerun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rerun*, -rerun-

rerun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rerun (vt.) เริ่มใหม่ See also: ฉายใหม่, ฉายซ้ำ Syn. repetition
rerun (n.) การเริ่มใหม่ See also: การฉายใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You your own man. We want rerun out.คุณผู้ชายของคุณเอง เราต้องการวิ่งออก
The other day, caught a rerun of that show Becker.วันก่อน ได้ดูรีรันซีรี่ส์เรื่องเบ็คเกอร์
We got beat by all the network shows, including a rerun of Who's the Boss?พวกเราถูกด่าจากทุกรายการ รวมทั้งถามว่าใครเป็น'หัวหน้า'
You're bossy, insulting, and the fact that twice you called me Rerun makes me think you're a little racist.คุณชอบบงการ ดูถูกคน คุณเรียกผมว่าหมึก ทำให้คิดว่าคุณเหยียดผิว
All I did was get her to watch a basketball game instead of watching another rerun of Nova.สิ่งที่ผมทำก็แค่พาเธอไปดูการแข่งบาสเก็ตบอล แทนที่การนั่งดูสารคดีวนไปมา
Rerun all Bourne's Treadstone material.ฉันต้องการเช็คทุกเรื่องของบอร์น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตน ทุกย่างก้าวเลย
He's done. Come on, rerun. This interview is over.ที่เขาได้ทำ Come on, วิ่ง การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีมากกว่า
You ain't no Nelson. You're rerun.คุณไม่ได้ไม่มีเนลสัน คุณวิ่ง
It's time, rerun.ก็ถึงเวลาที่รันใหม่อีกครั้ง
I hate reruns.ชั้นไม่อยากฟังอีกรอบ
He found one, on an Oprah rerun.แล้วก็เจอ ในรายการโอปราห์ตอนที่มาฉายซ้ำ
If we program Jerry Springer reruns we'd do a nine-share at a quarter of the price.ถ้าเอารายการ เจอรรี่ สปริงเกอร์มาฉายไหม ได้ตั้ง9ส่วน หนึ่งในสี่ของราคาเลยน่ะ

rerun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先行者[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 先行者] forerunner
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
先导[xiān dǎo, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˇ, 先导 / 先導] guide; forerunner; pioneer

rerun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先払い[さきばらい, sakibarai] (n,vs) advance payment; payment on delivery; forerunner
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P)
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P)
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner
再映[さいえい, saiei] (n,vs) rerun; reshow; revive (a movie)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
首魁[しゅかい, shukai] (n) forerunner; ringleader
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再実行時間[さいじっこうじかん, saijikkoujikan] rerun time

rerun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rerun
Back to top