ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

replace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *replace*, -replace-

replace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
replace (vt.) แทนที่ See also: แทน Syn. substitute, supplant
replace (vt.) นำมาไว้ที่เดิม See also: นำมาคืน Syn. give back, revert
replaceable (adj.) ซึ่งแทนที่ได้
replacement (n.) การทำหน้าที่แทน See also: การทดแทน
replacer (n.) ผู้ทำหน้าที่แทน
English-Thai: HOPE Dictionary
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
English-Thai: Nontri Dictionary
replace(vt) แทนที่,สวมตำแหน่ง,รับช่วง
replacement(n) การรับหน้าที่แทน,การแทนที่,การรับช่วง,การสวมตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replacement๑. การปรับให้คืนสภาพเดิม (ก. แพ่ง)๒. การเข้าสวมตำแหน่งแทน (ก. ปกครอง)๓. การบรรจุกำลังพลทดแทน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Replacement costต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลอง (v.) replace See also: repay, pay back Syn. แทน, ทดแทน, ตอบแทน
ทำแทน (v.) replace See also: be instead Syn. แทน, รับช่วง, แทนที่, ผลัดเปลี่ยน
สลับตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน
สลับตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน
เปลี่ยนคน (v.) replace See also: take the place of, oust, substitute Syn. เปลี่ยนตัว
เปลี่ยนตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว
เปลี่ยนตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว
เปลี่ยนหน้า (v.) replace See also: substitute for, displace, take turns, in turn
แทน (v.) replace See also: take the place of, substitute for, supplant, supercede Syn. สับเปลี่ยน
แทน (v.) replace See also: repay, pay back Syn. ทดแทน, ตอบแทน
แทน (v.) replace See also: be instead Syn. รับช่วง, แทนที่, ผลัดเปลี่ยน
แทนที่ (v.) replace See also: take the place of, substitute for, supplant, supercede Syn. แทน, สับเปลี่ยน
ช่วงทรัพย์ (n.) replace and equal one property to another property by the law
การผัดเปลี่ยน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การสับเปลี่ยน
การเข้าแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
เตาผิง (n.) fireplace
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't believe they picked me to replace herฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
Now I'm being replaced by a young ladyตอนนี้ฉันกำลังถูกแทนที่ด้วยเด็กสาวคนหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง
I was kind of hoping that something would come along and replace it.หวังว่าจะมีอะไรดีๆ เข้ามาแทนที่
I don't want to alarm you, but every time that you... do it, it takes two full pints of blood to replace it.แม่ไม่อยากจะว่าลูกหรอกนะ แต่ทุกครั้งที่ลูกทำตัวแบบนี้ มันทำแม่จะประสาท
To guide him in strange times like these or, even To replace him should he suffer,เขาต้องได้มือเข้มแข็งที่ไว้ใจได้อย่างข้า เป็นผู้แนะนำในยามยุ่งยากเช่นนี้
We will replace Louis with Philippe.เราจะเปลี่ยนตัวหลุยส์กับฟิลลิปป์
Do not play God with me. Nothing can replace Raoul.อย่าเล่นบทนี้กับข้า ไม่มีใครแทนราอูลได้
We'II only have to replace the old will....เราแค่เอาไปเปลี่ยนกับฉบับเดิม
God forbid he takes the two seconds to actually replace it!ให้ตายเถอะ เขาจะใ่ช้เวลาแค่สองนาที ในการที่จะเปลี่ยนม้วนทิชชู่!
We would need to trace the course of Andrew's neural pathways replace the positronic brain and put it him back together and return him to you good as new.ครับ อย่างระมัดระวัง
In the unlikely event that something did go wrong you'd, of course, replace Andrew.และถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจะเปลี่ยนแอนดรูให้ใหม่
Alex says he will either cancel the show... or replace you.อเล็กซ์ขู่จะยกเลิกรายการ หรือหาคนมาแทน
It won't be hard finding someone to replace the lawyer!เธอคงหาคนมาแทนทนายได้ไม่ยาก

replace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, 龀 / 齔] replace the milk teeth
掉换[diào huàn, ㄉㄧㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 掉换 / 掉換] to shift uneasily; to chop and change; to swap (positions); to replace
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, 撤换 / 撤換] recall; dismiss and replace
壁炉[bì lú, ㄅㄧˋ ㄌㄨˊ, 壁炉 / 壁爐] fireplace
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, 代替] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression)
天演[tiān yǎn, ㄊㄧㄢ ㄧㄢˇ, 天演] natural change; evolution (early translation, since replaced by 進化|进化)
代谢[dài xiè, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, 代谢 / 代謝] replacement; substitution; metabolism (biol.)
更换[gēng huàn, ㄍㄥ ㄏㄨㄢˋ, 更换 / 更換] replace
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, 取代] substitute; to replace; to supplant

replace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love
シュミネ[, shumine] (n) (1) (See 暖炉,マントルピース) fireplace (fre
ファイアプレース[, faiapure-su] (n) fireplace
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
交換可能[こうかんかのう, koukankanou] (adj-na) exchangeable; convertible; transferable; replaceable
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
囲炉裏;居炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace
図書カード[としょカード, tosho ka-do] (n) (replaced the 図書券 ca 1990) (See 図書券) pre-paid card for purchasing books; Tosho card
地火炉[じかろ;ちかろ;じひろ, jikaro ; chikaro ; jihiro] (n) (See 地炉,いろり) sunken hearth or fireplace
地炉[じろ;ちろ, jiro ; chiro] (n) (See 囲炉裏) fireplace or hearth dug into the ground or floor
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball)
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
廃棄処分[はいきしょぶん, haikishobun] (vs) disposal; scrapping; replacement; putting on the shelf; shelving
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
掛け替えのない;欠けがえのない(iK)[かけがえのない, kakegaenonai] (adj-f) irreplaceable
換える(P);替える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. 替える) to replace; (2) (usu. 換える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P)
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P)
暖炉(P);煖炉[だんろ, danro] (n) fireplace; hearth; stove; (P)
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
[ろ, ro] (n) (1) hearth; fireplace; (2) furnace; kiln
珍走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders
置換[ちかん, chikan] (n,vs) (1) substitution; replacement; (2) permutation
閉炉[へいろ, heiro] (n,vs) (See 開炉) closing of the fireplace in a Zen temple (first day of the 2nd month)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
置き換え[おきかえ, okikae] replacement
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation
置換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data
置換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character

replace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: substitute ; replace FR:
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai th) EN: replace FR: supplanter ; remplacer ; évincer
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute FR: remplacer;
เปลี่ยนหน้า[v. exp.] (plīen nā) EN: replace ; substitute for ; displace ; take turns FR:
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace FR: remplacer
แซม[v.] (saēm) EN: insert ; thrust in between ; add in ; replace FR:
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede FR: remplacer ; substituer
ถ่าย[v.] (thāi) EN: transfer ; change ; replace FR: transférer ; transvaser
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: replace ; substitute FR: compenser ; remplacer ; substituer
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
การชักตัวอย่างแบบคืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling with replacemen FR:
การชักตัวอย่างแบบไม่คืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling without replacement FR:
การเข้าแทนที่[n.] (kān khao th) EN: replacement FR:
การผัดเปลี่ยน[n.] (kān phatplī) EN: replacement FR:
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen t) EN: water coolant replacement FR:
การแทนที่[n.] (kān thaēnth) EN: replacement ; substitution FR: substitution [f]
แม่เตาไฟ[n.] (maētaofai) EN: framed fireplace FR:
เตาผิง[n. exp.] (taophing) EN: fireplace ; heater ; stove ; fire for warmth FR: cheminée [f]

replace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatz {m}replacement
Ersatzauto {n}replacement car
offener Kamin {m} | am Kaminfireplace | by the fireside
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
unersetzlich {adj} | unersetzlicher | am unersetzlichstenirreplaceable | more irreplaceable | most irreplaceable
ersetzbar {adj} | ersetzbarer | am ersetzbarstenreplaceable | more replaceable | most replaceable
Ersatzteil {n}replacement part
Ersetzungszeichen {n}replacement character
Vertretungsstunde {f}replacement lesson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า replace
Back to top