ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rejoice at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rejoice at*, -rejoice at-

rejoice at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rejoice at (phrv.) ปลื้มปิติกับ See also: ยินดีกับ Syn. delight in, glory in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลื้มปิติ (v.) rejoice at/over See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ
ปิติยินดี (v.) rejoice at/over See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased Syn. ดีใจ, ปิติ, ปลื้มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But also to rejoice at another birth, a new masterpiece from the hand of my son-in-lawเรายังได้มาร่วมยินดี กับผลงานมาสเตอร์พีซของลูกเขยของดิฉัน
But you rejoice at the prospect of her becoming human.แต่ว่าที่เธอทั้งสองมีความสุขด้วยกัน นั่นก็คือมิโฮ จะเปลี่ยนเป็นมนุษย์
I rejoice at my martyrdom.ฉันยินดีที่ได้พลีชีพ ยินดีที่ได้เสียสละ
And while I would normally rejoice at the thought of you spending eternity scrubbing out low-flow toilets in government- subsidized housing, there's every chance that when these walls come down,และขณะที่ฉันจะควรจะ ร่วมยินดีกับความคิดของเธอ ที่จะขัดห้องส้วม
The war spirit in me has abated and I sincerely rejoice at the prospect of peace.ความกระหายสงคราม ในตัวผมได้จางหายไป ผมรู้สึกอิ่มเอมกับความสงบร่มเย็น

rejoice at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลื้มปิติ[v. exp.] (pleūm piti) EN: rejoice at/over FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rejoice at
Back to top