ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regretful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regretful*, -regretful-

regretful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regretful (adj.) น่าเสียใจ
regretfully (adv.) อย่างผิดหวัง
regretfulness (n.) การคร่ำครวญ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ Syn. sorrow
English-Thai: HOPE Dictionary
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful
English-Thai: Nontri Dictionary
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it will also be your most regretful decision.แต่มันเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียใจทีุ่สุด
It's regretful that you didn't leave.การที่คุณซงยีคยองจากไป แม้ว่าจะน่าเสียดาย
Regretfully yours, Frederick. "ด้วยความเสียใจยิ่ง เฟรดเดอริค"
I feel a bit regretful, but what can I do?ฉันรู้สึกเสียใจนิดหน่อย, แต่จะให้ทำยังไง?
We regretfully inform that you were not castอะไรนะ? เธอว่ายังไงนะ?
Regretfully, a fate we would have sealed for you long ago.น่าเศร้าที่ดวงชะตาที่เราได้ปิดผนึกคุณไว้เมื่อนานมาแล้ว

regretful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed

regretful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)

regretful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique

regretful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n}regretfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regretful
Back to top