ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-regretful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regretful, *regretful*,

-regretful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it will also be your most regretful decision.แต่มันเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียใจทีุ่สุด
It's regretful that you didn't leave.การที่คุณซงยีคยองจากไป แม้ว่าจะน่าเสียดาย

-regretful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -regretful-
Back to top